Logo JWP Rzecznicy Patentowi
 • Konkurencja i konsumenci (B2C)
 • Eksperci
JWP świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego w obszarze prawa konkurencji i konsumentów. Rozumiejąc potrzeby klientów bycia konkurencyjnym na stale zmieniającym się rynku staramy się wspierać przedsiębiorców w podejmowaniu działań z zachowaniem jednak mechanizmów zdrowej konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu konsumentom bezpieczeństwa w kontaktach z podmiotami gospodarczymi oferującymi produkty i usługi.

Nasze usługi obejmują:

 • Analizę działań podejmowanych przez przedsiębiorców w celu oceny ryzyka naruszenia przepisów prawa konkurencji i uniknięcia zachowań antykonkurencyjnych.
 • Reprezentowanie klientów przed organami antymonopolowymi i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Pomoc prawną w polubownym rozwiązywaniu sporów z konkurentami.

 

Nasza kancelaria wspiera przedsiębiorców w sprawach dotyczących  nieuczciwej konkurencji w zakresie:

 • Zagadnień związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w tym w zakresie kopiowania produktów i oznaczania towarów/usług zgodnie z wymogami prawnymi.
 • Pomocy dla przedsiębiorców w zabezpieczeniu ich tajemnicy przedsiębiorstwa i zawieraniu efektywnych umów o zakazie konkurencji.
 • Przygotowania opinii prawnych i doradztwa w zakresie stosowania praktyk marketingowych w sposób pozwalający na zabezpieczenie przed zarzutami popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji.

 

JWP zapewnia również kompleksową obsługę w zakresie przestrzegania praw konsumentów:

 • Wspieramy prawnie przedsiębiorców w opracowywaniu rozwiązań biznesowych zgodnych z wymogami prawnymi przy uwzględnieniu praktyk zakwestionowanych przez organy ochrony konsumentów oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe.
 • Przygotowujemy umowy, regulaminy i wzorce umowne.
 • Pomagamy w kształtowaniu systemów sprzedażowych (m. in. mechanizmów oferowania towarów, metod płatności, zwrotów, rękojmi i gwarancji) w relacji B2C, w tym także dla przedsiębiorców świadczących usługi elektronicznie (e-commerce) oraz
 • Pomagamy w opracowaniu strategii sprzedaży, zasad dystrybucji i rabatów.
 • Świadczymy pomoc prawną wspierającą działania marketingowe (reklama, materiały promocyjne) i komunikację w sieci skierowanej do konsumentów.

 

Doradztwo prawne obejmuje również:

 • Ocenę ryzyka naruszenia przepisów, w tym ustawy o prawach konsumenta, o nieuczciwych praktykach rynkowych, sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, instytucji klauzul abuzywnych, jak również regulacji sektorowych.
 • Pomoc we wdrażaniu przepisów dotyczących oznakowania produktów i wprowadzania ich do obrotu. Współpracujemy z podmiotami zainteresowanymi transgranicznym obrotem z konsumentami w obrębie Unii Europejskiej bądź podmiotami wykorzystującymi nowe technologie w kontakcie i oferowaniu usług odbiorcy końcowemu.
 • Reprezentowanie klientów w sprawach o stosowanie praktyk naruszających zbiorowy interes konsumentów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w indywidualnych sporach z konsumentami.

a
Oferujemy również szkolenia otwarte i wewnętrzne dotyczące obrotu z konsumentami, dostosowane indywidualnie do sposobu działania przedsiębiorcy i branży.

FAQ

Przedsiębiorcy zawierają każdego dnia wiele umów, od pisemnych po transakcje, gdzie warunki kształtują się w sposób dorozumiany. Profesjonalny obrót wymaga korzystania z różnego rodzaju regulaminów i przygotowanych wzorów umów, a z klientem negocjowane są jedynie postanowienia dotyczące ceny, specyfikacji usługi czy czasu obowiązywania umowy. Przepisy chronią konsumenta w takiej sytuacji – postanowienia muszą być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, ponieważ każdą wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta.

Przedsiębiorca powinien zadbać, by regulaminy i wzorce umowne stosowane w obrocie z konsumentami nie zawierały niedozwolonych klauzul umownych. Kodeks cywilny wskazuje niektóre postanowienia uznane za niedozwolone, a Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzi specjalny rejestr klauzul niedozwolonych. Nie warto stosować tego typu zapisów, ponieważ nie są one wiążące dla konsumenta. Dodatkowo, przedsiębiorca może narazić się na postępowanie przed Prezesem UOKiK lub przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przedsiębiorcy oferując swoje usługi bądź towary zawierają z klientami umowy. Ze względu na dużą ilość transakcji, przedsiębiorcy posługują się wzorami umów dostosowanymi do rodzaju działalności. Często umowy te zawierają szereg postanowień opisujących prawa i obowiązki obu stron, ale także zapisy, których stosowania zabrania prawo. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Uznanie za konsumenta ma istotne znaczenie prawne. Od tego, czy mamy do czynienia z konsumentem, zależy jak wiele dodatkowych przepisów należy stosować oferując usługi lub sprzedając towary. JWP zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie właściwego stosowania przez przedsiębiorców przepisów dotyczących obrotu handlowego z konsumentami. Wspieramy przedsiębiorców, aby mogli spełniać zasadne roszczenia konsumentów (B2C), a w obrocie z innymi podmiotami gospodarczymi kształtować swoje zobowiązania w sposób korzystniejszy niż nakazują to przepisy chroniące konsumentów (B2B).

Ta sama osoba fizyczna kupując komputer może być konsumentem, jeśli kupuje sprzęt do użytku domowego przez bliskich. Jednak w przypadku zakupu wyposażenia do firmy już nie będzie chroniona przepisami dotyczącymi konsumentów. W drugim przypadku, strony umowy mogą znacznie swobodniej negocjować warunki transakcji, ponieważ kluczowa jest zgodna wola stron i potrzeb obu podmiotów. Dowolne ukształtowanie umowy z konsumentem może skutkować co najmniej nieważnością danego postanowienia i koniecznością stosowania zapisów ustawy.

Udostępnij