Aktualności
Ochrona karna znaku towarowego Unii Europejskiej w Polsce – problem legislacyjny czy interpretacyjny

W renomowanym czasopiśmie prawniczym “Prokuratura i Prawo” (nr 12/2017) ukazał się artykuł Tomasza Gawliczka, radcy prawnego i aplikanta rzecznikowskiego, dotyczący problematyki prawnokarnej ochrony unijnych znaków towarowych. Zachęcamy do lektury.

W artykule pt. „Ochrona karna znaku towarowego Unii Europejskiej w Polsce – problem legislacyjny czy interpretacyjny?” autor podejmuje niezwykle istotny z punku widzenia praktyki problem granic kryminalizacji wyznaczonych przez ustawowe znamiona przestępstwa gospodarczego fałszowania znaku towarowego. Przeprowadzając pogłębioną analizę dogmatyczną dowodzi, że prawnokarną ochroną gwarantowaną aktualnie przez ustawowe znamiona przepisu karnego art. 305 ust. 1 pwp objęte są nie tylko krajowe znaki towarowe, ale także unijne znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Z treścią artykułu można zapoznać się on-line na oficjalnej stronie czasopisma.

Czasopismo „Prokuratura i Prawo” jest wydawane przez Prokuraturę Krajową. Na jego łamach publikowane są artykuły związane prawem, w szczególności zaś z prawem karnym. Po przeprowadzeniu proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014 czasopismo „Prokuratura i Prawo” otrzymało wskaźnik ICV (Index Copernicus Value). Jest również czasopismem punktowanym zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2017 r. zawierającym wykaz czasopism naukowych.