Logo JWP Rzecznicy Patentowi

Zgodnie z art. 94. ustawy o prawie własności przemysłowej (z 30 czerwca 2000 r.) wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym,
dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.
Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Zainicjowanie postępowania karnego, które toczy się z urzędu bądź na skutek wniosku pokrzywdzonego nie wymaga uiszczenia jakichkolwiek opłat.

W prawomocnym orzeczeniu kończącym postępowanie sąd określa, kto i w jakim zakresie ponosi jego koszty. Wydatki powstałe w trakcie jego trwania ponosi tymczasowo Skarb Państwa. Oskarżony, który został skazany, zostaje zobowiązany przez sąd do poniesienia kosztów postępowania, w tym także ewentualnych kosztów opinii biegłych. Konieczne jest również zwrócenie w takiej sytuacji kosztów procesu oskarżycielowi posiłkowemu.

Zgodnie z przepisem art. 393 § 3 Kodeksu postępowania karnego mogą być odczytywane na rozprawie wszelkie dokumenty prywatne, powstałe poza postępowaniem karnym, w szczególności oświadczenia, publikacje, listy oraz notatki. W tym zakresie mieszczą się również prywatne opinie prawne sporządzone dla celów toczącego się postępowania karnego, które mogą mieć status dowodu w sprawie. Na ich podstawie organ procesowy może zapoznać się ze stanowiskiem wyrażonym przez podmiot niezwiązany bezpośrednio z toczącym się postępowaniem.

Należy jednak pamiętać, że opinia prywatna nie została zrównana w świetle przepisów z opinią biegłego. W wypadku konieczności stwierdzenia okoliczności wymagających wiadomości specjalnych konieczne jest zatem dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Przepisy procedury karnej pozwalają natomiast na powołanie osoby sporządzającej opinię prywatną, gdy ma w tym zakresie stosowną wiedzę, jako biegłego ad hoc, czyli osoby spoza listy biegłych prowadzonej przez dany sąd.

Postępowanie karne ma charakter dwuinstancyjny. Oznacza to, że wyrok zapadły przed sądem pierwszej instancji jest nieprawomocny do czasu upłynięcia terminu na wniesienie  środka odwoławczego przez strony postępowania. W przypadku, gdy jedna z nich złoży apelację od pierwszoinstancyjnego orzeczenia, wówczas dopiero wyrok sądu drugiej instancji rozstrzyga sprawę ostatecznie i korzysta z powagi rzeczy osądzonej. Możliwe są jednak sytuacje, w których sąd odwoławczy uchyli wyrok sądu pierwszej instancji i przekaże mu sprawę do ponownego rozpoznania. Od wydanego wówczas wyroku ponownie przysługuje środek odwoławczy w postaci apelacji

Warto również pamiętać, że od orzeczenia sądu drugiej instancji przysługuje w niektórych sprawach kasacja do Sądu Najwyższego, który przed jej rozpatrzeniem może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia. Postępowanie w tym zakresie nie dotyczy jednak okoliczności faktycznych, a jedynie rażących naruszeń norm prawa karnego, które mogły mieć miejsce w trakcie trwania postępowania karnego.

Prawomocne skazanie przez sąd karny stanowi podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Karnego. Co równie istotne, ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Ułatwia to znacząco pokrzywdzonemu dochodzenie roszczeń związanych z popełnieniem przestępstwa na drodze cywilnej.

Nie. Tylko te zachowania sprawcy, które wypełniają jednocześnie wszystkie ustawowe znamiona danego czynu zabronionego, mogą być uznane przez sąd za przestępstwo. Jednak to nie wszystko. Czyn zabroniony musi się ponadto charakteryzować społeczną szkodliwością, a sprawcy musi zostać przypisana wina. Dopiero łączne spełnienie wszystkich wymienionych przesłanek pozwala na uznanie, iż w danym przypadku doszło do popełnienia przestępstwa.

Nie można porównywać zasad ponoszenia odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej) z podstawami odpowiedzialności karnej. Inne są ich przesłanki oraz założenia. Co jednak istotne, współczesne prawo karne coraz szerzej realizuje także funkcję kompensacyjną. Dzięki temu możliwe jest dochodzenie w procesie karnym obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W tym zakresie sąd karny stosuje bezpośrednio przepisy prawa cywilnego.

O tym, czym i w jakim zakresie dane prawo własności intelektualnej jest chronione na gruncie prawa karnego decydują przepisy prawa. Z uwagi na fakt, że przestępstwa przeciwko szeroko rozumianemu IP mają charakter pozakodeksowy (zostały unormowane poza ustawą – Kodeks karny), należy ich szukać bezpośrednio w ustawach, które regulują jednocześnie sposób nabycia oraz treść poszczególnych praw chronionych. W tym zakresie można wskazać, że prawnokarnej ochronie podlegają:

  • utwory (art. 115-1181 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
  • wynalazki, wzory użytkowe oraz wzory przemysłowe (art. 303-304 i 307 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej);
  • znaki towarowe (art. 305 i 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej);
  • chronione odmiany roślin (art. 37 i 37a ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin);
  • know-how (art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Przedsiębiorcy zawierają każdego dnia wiele umów, od pisemnych po transakcje, gdzie warunki kształtują się w sposób dorozumiany. Profesjonalny obrót wymaga korzystania z różnego rodzaju regulaminów i przygotowanych wzorów umów, a z klientem negocjowane są jedynie postanowienia dotyczące ceny, specyfikacji usługi czy czasu obowiązywania umowy. Przepisy chronią konsumenta w takiej sytuacji – postanowienia muszą być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, ponieważ każdą wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta.

Przedsiębiorca powinien zadbać, by regulaminy i wzorce umowne stosowane w obrocie z konsumentami nie zawierały niedozwolonych klauzul umownych. Kodeks cywilny wskazuje niektóre postanowienia uznane za niedozwolone, a Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzi specjalny rejestr klauzul niedozwolonych. Nie warto stosować tego typu zapisów, ponieważ nie są one wiążące dla konsumenta. Dodatkowo, przedsiębiorca może narazić się na postępowanie przed Prezesem UOKiK lub przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przedsiębiorcy oferując swoje usługi bądź towary zawierają z klientami umowy. Ze względu na dużą ilość transakcji, przedsiębiorcy posługują się wzorami umów dostosowanymi do rodzaju działalności. Często umowy te zawierają szereg postanowień opisujących prawa i obowiązki obu stron, ale także zapisy, których stosowania zabrania prawo. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Uznanie za konsumenta ma istotne znaczenie prawne. Od tego, czy mamy do czynienia z konsumentem, zależy jak wiele dodatkowych przepisów należy stosować oferując usługi lub sprzedając towary. JWP zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie właściwego stosowania przez przedsiębiorców przepisów dotyczących obrotu handlowego z konsumentami. Wspieramy przedsiębiorców, aby mogli spełniać zasadne roszczenia konsumentów (B2C), a w obrocie z innymi podmiotami gospodarczymi kształtować swoje zobowiązania w sposób korzystniejszy niż nakazują to przepisy chroniące konsumentów (B2B).

Ta sama osoba fizyczna kupując komputer może być konsumentem, jeśli kupuje sprzęt do użytku domowego przez bliskich. Jednak w przypadku zakupu wyposażenia do firmy już nie będzie chroniona przepisami dotyczącymi konsumentów. W drugim przypadku, strony umowy mogą znacznie swobodniej negocjować warunki transakcji, ponieważ kluczowa jest zgodna wola stron i potrzeb obu podmiotów. Dowolne ukształtowanie umowy z konsumentem może skutkować co najmniej nieważnością danego postanowienia i koniecznością stosowania zapisów ustawy.