Jakie jest znaczenie prywatnej opinii prawnej dla toczącego się postępowania karnego?

Zgodnie z przepisem art. 393 § 3 Kodeksu postępowania karnego mogą być odczytywane na rozprawie wszelkie dokumenty prywatne, powstałe poza postępowaniem karnym, w szczególności oświadczenia, publikacje, listy oraz notatki. W tym zakresie mieszczą się również prywatne opinie prawne sporządzone dla celów toczącego się postępowania karnego, które mogą mieć status dowodu w sprawie. Na ich podstawie organ procesowy może zapoznać się ze stanowiskiem wyrażonym przez podmiot niezwiązany bezpośrednio z toczącym się postępowaniem.

Należy jednak pamiętać, że opinia prywatna nie została zrównana w świetle przepisów z opinią biegłego. W wypadku konieczności stwierdzenia okoliczności wymagających wiadomości specjalnych konieczne jest zatem dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Przepisy procedury karnej pozwalają natomiast na powołanie osoby sporządzającej opinię prywatną, gdy ma w tym zakresie stosowną wiedzę, jako biegłego ad hoc, czyli osoby spoza listy biegłych prowadzonej przez dany sąd.