Kiedy wyrok w postępowaniu karnym staje się prawomocny i jakie są tego skutki?

Postępowanie karne ma charakter dwuinstancyjny. Oznacza to, że wyrok zapadły przed sądem pierwszej instancji jest nieprawomocny do czasu upłynięcia terminu na wniesienie  środka odwoławczego przez strony postępowania. W przypadku, gdy jedna z nich złoży apelację od pierwszoinstancyjnego orzeczenia, wówczas dopiero wyrok sądu drugiej instancji rozstrzyga sprawę ostatecznie i korzysta z powagi rzeczy osądzonej. Możliwe są jednak sytuacje, w których sąd odwoławczy uchyli wyrok sądu pierwszej instancji i przekaże mu sprawę do ponownego rozpoznania. Od wydanego wówczas wyroku ponownie przysługuje środek odwoławczy w postaci apelacji

Warto również pamiętać, że od orzeczenia sądu drugiej instancji przysługuje w niektórych sprawach kasacja do Sądu Najwyższego, który przed jej rozpatrzeniem może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia. Postępowanie w tym zakresie nie dotyczy jednak okoliczności faktycznych, a jedynie rażących naruszeń norm prawa karnego, które mogły mieć miejsce w trakcie trwania postępowania karnego.

Prawomocne skazanie przez sąd karny stanowi podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Karnego. Co równie istotne, ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Ułatwia to znacząco pokrzywdzonemu dochodzenie roszczeń związanych z popełnieniem przestępstwa na drodze cywilnej.