Co to są klauzule niedozwolone?

Przedsiębiorcy oferując swoje usługi bądź towary zawierają z klientami umowy. Ze względu na dużą ilość transakcji, przedsiębiorcy posługują się wzorami umów dostosowanymi do rodzaju działalności. Często umowy te zawierają szereg postanowień opisujących prawa i obowiązki obu stron, ale także zapisy, których stosowania zabrania prawo. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.