Jakie materiały należy zgromadzić, aby skuteczniej umotywować moje stanowisko w sprawie?

W wielu postępowaniach, a w szczególności w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP, które jest co do zasady postępowaniem kontradyktoryjnym (tj. takim, w którym to na stronach postępowania ciąży obowiązek przedłożenia materiału dowodowego, stanowiącego oparcie dla twierdzeń podnoszonych w sprawie), to strona postępowania musi wykazać inicjatywę w zakresie należytego zgromadzenia i przedłożenia stosownych materiałów na poparcie swojego stanowiska. Jako profesjonalni pełnomocnicy wiemy, iż nie ma dwóch takich samych spraw, dlatego też nad problemem zgromadzenia właściwego materiału w sprawie należy pochylić się w sposób zindywidualizowany – podpowiadamy Klientom które z posiadanych materiałów należy uwzględnić, a które wymagają opracowania  lub też pozyskania (np. badania omnibusowe opinii publicznej, dokumentacja działań reklamowych, wykonanie dokumentacji fotograficznej itp.).