Z jakimi kosztami wiąże się postępowanie karne?

Zainicjowanie postępowania karnego, które toczy się z urzędu bądź na skutek wniosku pokrzywdzonego nie wymaga uiszczenia jakichkolwiek opłat.

W prawomocnym orzeczeniu kończącym postępowanie sąd określa, kto i w jakim zakresie ponosi jego koszty. Wydatki powstałe w trakcie jego trwania ponosi tymczasowo Skarb Państwa. Oskarżony, który został skazany, zostaje zobowiązany przez sąd do poniesienia kosztów postępowania, w tym także ewentualnych kosztów opinii biegłych. Konieczne jest również zwrócenie w takiej sytuacji kosztów procesu oskarżycielowi posiłkowemu.