Jakie prawa szeroko rozumianej własności intelektualnej są chronione w prawie karnym?

O tym, czym i w jakim zakresie dane prawo własności intelektualnej jest chronione na gruncie prawa karnego decydują przepisy prawa. Z uwagi na fakt, że przestępstwa przeciwko szeroko rozumianemu IP mają charakter pozakodeksowy (zostały unormowane poza ustawą – Kodeks karny), należy ich szukać bezpośrednio w ustawach, które regulują jednocześnie sposób nabycia oraz treść poszczególnych praw chronionych. W tym zakresie można wskazać, że prawnokarnej ochronie podlegają:

  • utwory (art. 115-1181 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
  • wynalazki, wzory użytkowe oraz wzory przemysłowe (art. 303-304 i 307 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej);
  • znaki towarowe (art. 305 i 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej);
  • chronione odmiany roślin (art. 37 i 37a ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin);
  • know-how (art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).