Czym charakteryzuje się procedura międzynarodowa zgłoszenia patentu (PCT)?

Możliwość zgłaszania wynalazku w celu pozyskania patentu w ramach procedury międzynarodowej została wprowadzona zapisami Układu o współpracy patentowej (PCT).

Układ ten umożliwia dokonanie jednego zgłoszenia międzynarodowego, sporządzonego w jednym języku i złożonego w jednym z tzw. urzędów przyjmujących, którym jest lokalny urząd patentowy (w Polsce jest nim zatem Urząd Patentowy rzeczypospolitej Polskiej – UP RP). Zgłoszenie jest następnie przekazywane do Międzynarodowego Biura oraz do Międzynarodowego Organu Poszukiwań i poddane zostaje międzynarodowym poszukiwaniom w stanie techniki. Sprawozdanie z międzynarodowych poszukiwań jest publikowane i przekazywane do urzędów krajowych tych państw, w których zgłaszający zamierza ubiegać się o ochronę. Odtąd postępowanie toczy się na standardowych zasadach, przyjętych w danym państwie1.

1 Du Vall, M., Wprowadzenie [w:] Prawo własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe, projekty racjonalizatorskie, t. 1., Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005.
t.