Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy jest jednym z najważniejszych składników majątku przedsiębiorstwa i podstawowym elementem promocji produkowanych  towarów lub świadczonych usług. Dlatego tak istotne jest zapewnienie znakom towarowym odpowiedniej ochrony prawnej, co pozwala zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich, jak również umożliwia czerpanie korzyści materialnych z wykorzystania tych znaków.

Zgodnie ustawą Prawo Własności Przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić. W szczególności znakiem towarowym może być np.:
  • rysunek,
  • wyraz (łącznie z nazwiskami osób),
  • ornament,
  • forma przestrzenna (w tym forma towaru lub opakowania),
  • melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Znak towarowy, jako dobro niematerialne, może podlegać wycenie, przy czym jego wartość nierzadko przewyższa wartość całej firmy.