Co to jest SPC i jakie daje korzyści?

SPC (ang. Supplementary Protection Certificate) to dodatkowe świadectwo ochronne, po wygaśnięciu podstawowej ochrony patentowej, którego przedmiotem mogą być produkty lecznicze oraz środki ochrony roślin.

W Unii Europejskiej, na mocy dwóch rozporządzeń, wprowadzono możliwość dodatkowej ochrony w odniesieniu do dwóch kategorii wynalazków: produktów leczniczych (rozporządzenie Rady  z dnia 18 czerwca 1992 r. nr 1768/92/EWG) oraz środków ochrony roślin (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. nr 1610/96/WE).

Przedmiotem dodatkowego świadectwa ochronnego SPC może być każdy produkt leczniczy oraz środek ochrony roślin chroniony patentem, który przed wprowadzeniem na rynek uzyskał w drodze procedury administracyjnej stosowne zezwolenie.

Wniosek o wydanie świadectwa składa się w ciągu 6 miesięcy od daty, w której zostało wydane powyższe zezwolenie, a jeżeli patent został udzielony później niż nastąpiło wydanie zezwolenia, termin sześciomiesięczny obowiązuje od daty udzielenia patentu. Świadectwo zaczyna obowiązywać wraz z wygaśnięciem ochrony patentowej i trwa maksymalnie 5 lat.

Świadectwo SPC  zapewnia ochronę wynalazku w takim samym zakresie jak patent podstawowy. Różnica jednak dotyczy przedmiotu ochrony, który w przypadku SPC jest węższy: ochrona, jaką gwarantuje dodatkowe świadectwo ochronne, rozciąga się jedynie na produkt objęty zezwoleniem, na podstawie którego został on wprowadzony na rynek oraz na takie użycie produktu, jakie było dozwolone przed wygaśnięciem patentu.

Świadectwo wygasa i podlega unieważnieniu  na zasadach tożsamych jak w przypadku patentu podstawowego.