Logo JWP Rzecznicy Patentowi
  • FAQ

Jako kancelaria zajmująca się nie tylko prawem własności przemysłowej, ale też szeroko pojmowanym prawem nowych technologii staramy się odpowiadać na wyzwania dynamicznie rozwijającej się technologii, a wraz z nią innowacyjnej gospodarki. Z tego powodu stosujemy elektroniczny obieg korespondencji z wykorzystaniem szyfrowanych połączeń internetowych, pracujemy na plikach elektronicznych, do których nasi Klienci mają bieżący dostęp dzięki wdrażanemu przez JWP systemowi teleinformatycznemu, natomiast odpowiedni dobór opiekunów tak Klienta, jak i konkretnej sprawy pozwala uzyskać optymalne warunki do komunikacji z Klientem i dalszego merytorycznego działania.

Ponadto, starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów, jesteśmy dostępni w czterech biurach JWP: w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku i w Krakowie; bez przeszkód przeprowadzamy konferencje online i nierzadko odwiedzamy naszych Klientów w dogodnych dla nich lokalizacjach.

W wielu postępowaniach, a w szczególności w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP, które jest co do zasady postępowaniem kontradyktoryjnym (tj. takim, w którym to na stronach postępowania ciąży obowiązek przedłożenia materiału dowodowego, stanowiącego oparcie dla twierdzeń podnoszonych w sprawie), to strona postępowania musi wykazać inicjatywę w zakresie należytego zgromadzenia i przedłożenia stosownych materiałów na poparcie swojego stanowiska. Jako profesjonalni pełnomocnicy wiemy, iż nie ma dwóch takich samych spraw, dlatego też nad problemem zgromadzenia właściwego materiału w sprawie należy pochylić się w sposób zindywidualizowany – podpowiadamy Klientom które z posiadanych materiałów należy uwzględnić, a które wymagają opracowania  lub też pozyskania (np. badania omnibusowe opinii publicznej, dokumentacja działań reklamowych, wykonanie dokumentacji fotograficznej itp.).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U.2016.1623 z dnia 2016.10.06) opłata urzędowa od wniesionego sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego wynosi 600 PLN. W przypadku korzystania z usług pełnomocnika należy również pamiętać o uiszczeniu należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 PLN. Jeśli zaś chodzi o honorarium JWP – jest ono zależne m.in. od okoliczności sprawy i jest ustalane indywidualnie z Klientem.

25-letnie doświadczenie pracy z naszymi Klientami w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań nauczyło nas, iż znajomość specyfiki i realiów działalności naszych Klientów jest równie ważna jak przygotowanie merytoryczne, co pozwala wypracować i utrzymać partnerską współpracę przy działaniach na rzecz ochrony praw własności przemysłowej. W związku z powyższym do każdej sprawy przypisany jest zgrany i odpowiednio przygotowany zespół profesjonalistów składający się z radcy prawnego/adwokata, rzecznika patentowego wyspecjalizowanego w danej dziedzinie techniki (mechanika, optyka, elektronika, IT, biotechnologia, farmacja, chemia itd.) oraz asystenta.

Dzięki wieloletniej współpracy z licznymi sprawdzonymi pełnomocnikami zagranicznymi reprezentującymi uznane kancelarie zarówno patentowe, jak i prawne, oferujemy naszym Klientom  dostęp do profesjonalnych usług prawnych na całym świecie. Dodatkowo, sprawdzone metody komunikacji i współpracy z zagranicznymi pełnomocnikami pozwalają na szybkie działania nawet w sprawach wymagających natychmiastowego reagowania.

Postępowanie sądowe nie jest jedyną dostępną drogą do zaspokojenia roszczeń – bywają takie sytuacje, w których wręcz odradzamy Klientom stosowania takiego rozwiązania. Jeśli tylko okoliczności prawne i faktyczne na to pozwalają staramy się wykorzystywać inne możliwości, które w rezultacie okazują się mniej kosztowne i mniej czasochłonne. Mowa tutaj o postępowaniu przedsądowym (listy ostrzegawcze, negocjacje ugodowe, mediacje), w którym staramy się doprowadzić do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w świetle obowiązujących przepisów nie zawsze rejestracja podobnego lub identycznego oznaczenia względem wcześniejszego znaku towarowego będzie stanowiła naruszenie. Ustawodawca dopuszcza sytuację współistnienia podobnych/identycznych oznaczeń, zatem rekomendowanym jest dokonanie wstępnej analizy okoliczności faktycznych i prawnych danej sprawy, by następnie określić najbardziej efektywne dla Klienta postępowanie. W wyniku wejścia w życie zmian w przepisach ustawy  z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410 t.j. z późn. zm.), z dniem 15 kwietnia 2016 r. w Polsce zaczął obowiązywać tzw. sprzeciwowy system rejestracji znaków towarowych, który niejako nakłada na uprawnionych z wcześniejszych praw ochronnych na znaki towarowe obowiązek monitorowania nowych zgłoszeń znaków towarowych w celach sprzeciwowych (uprawniony z prawa ochronnego do znaku towarowego ma 3 miesiące od daty opublikowania w ‘Biuletynie Urzędu Patentowego’ zgłoszenia znaku towarowego na wniesienie wobec tego zgłoszenia sprzeciwu opartego na ustawowych przesłankach tzw. względnych przeszkodach rejestracji znaku towarowego). Powyższa wzmianka nie stanowi wyczerpującego objaśnienia możliwych do podjęcia działań, w tym postępowania sprzeciwowego, toteż w przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości w tym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z kancelarią JWP.

Nadzór nad rejestracją domen internetowych posiada dwa szczeble: światowy i krajowy. Najważniejszą instytucją w ujęciu globalnym jest organizacja ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), która zajmuje się koordynowaniem funkcjonowania sieci internetowej od strony technicznej oraz  podejmuje decyzje o tworzeniu domen najwyższego stopnia. Wyróżnia się dwa rodzaje domen najwyższego stopnia – krajowe (np. .pl, .de czy .uk) i rodzajowe (np. .com – przeznaczone dla działalności gospodarczej czy .gov – przeznaczone dla instytucji rządowych).

Ponadto każdy kraj posiada własne instytucje rejestrujące domeny krajowe, w Polsce jest to NASK (Naukowa i  Akademicka Sieć Komputerowa). Natomiast jeśli chodzi o rejestrację domen .eu zajmuje się tym EURid (European Registry for Internet Domains), podmiot powołany w 2003 roku prze Komisję Europejską. Fakt, iż domeny rejestrowane są przez różne podmioty sprawia, iż nie ma jednolitości w zasadach rządzących przyznawaniem adresów internetowych.

Zgodnie z art. 94. ustawy o prawie własności przemysłowej (z 30 czerwca 2000 r.) wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym,
dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.
Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Skontaktuj się z nami

Nie ma nikogo w tej chwili na Chacie. Ale możesz wysłać do nas maila a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Pytania, problemy lub wątpliwości? Chcielibyśmy Ci pomóc!

Kliknij przycisk ENTER, aby wysłać